RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo (dalej: Administrator). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań lub email: ppp_4@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jw.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora, tj. dla potrzeb diagnozy, terapii, opieki postdiagnostycznej.

4. Dane osobowe dzieci i młodzieży korzystających z diagnozy lub terapii będą przechowywane przez Administratora okres 25 lat od zakończenia sprawy na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 216).

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie w celu realizowania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo.

6. Administrator zabezpiecza pliki elektroniczne hasłami, dokumentacja papierowa jest przechowywana z odpowiednimi zabezpieczeniami.

7. Administrator udostępnia dane osobowe do Systemu Informacji Oświatowej na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych.

8. Administrator może przekazywać dane osobowe innym placówką na wniosek lub za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ppp_4@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: os. Bolesława Chrobrego 106, 60-681 Poznań
Informujemy również, że:

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędna do korzystania z oferty Administratora.

Facebook