Szkoła dla Rodziców

Szanowni Państwo, 05. 04. 2018 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Proponujemy spotkania dwugodzinne, na których będziemy poruszać tematy dotyczące:

 1. systemu rodzinnego,
 2. potrzeb i uczuć rodziców i dzieci,
 3. emocji w wychowywaniu,
 4. zasad i granic w wychowywaniu,
 5. nagród, kar i konsekwencji,
 6. radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
 7. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zespół doskonalący umiejętności społeczno-emocjonalne klasy IV

W marcu br rozpoczęły się zajęcia Zespołu doskonalącego umiejętności społeczno-emocjonalne dzieci. W zespole biorą udział dzieci z klas IV szkół podstawowych z rejonu Piątkowa. Oczekiwane rezultaty społecznego i emocjonalnego uczenia się:

 1. wzrost samoświadomości emocjonalnej,
 2. lepsze rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji,
 3. lepsze rozumienie przyczyn pojawiających się emocji,
 4. lepsze znoszenie frustracji i panowanie nad złością,
 5. mniej niewłaściwych zachowań w trakcie lekcji, mniej agresji werbalnej i fizycznej,
 6. mniejsza impulsywno0ść, większa samokontrola,
 7. lepsza zdolność rozumienia punktu widzenia innej osoby,
 8. większa empatia i wrażliwość na uczucia innych,
 9. większa zdolność analizowania i rozumienia sytuacji pojawiających się w kontaktach z rówieśnikami,
 10. więcej zastanowienia się i rozwagi,
 11. bardziej harmonijna współpraca w grupie,
 12. umiejętność planowania działania,
 13. lepsza zdolność słuchania innych.

Zajęcia rozwijające gotowość szkolną

W marcu 2018 r. rozpoczęły się zajęcia rozwijające gotowość szkolną.

Ich celem jest wspieranie dzieci w przygotowaniu do pisania i czytania w klasie pierwszej.

W formie zabawy, wykorzystując rebusy, zagadki, loteryjki, historyjki obrazkowe dzieci ćwiczą procesy biorące udział w tych ważnych umiejętnościach. Tego typu ćwiczenia mogą być szczególnie  przydatne dzieciom z obniżonymi funkcjami analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego i z wadą wymowy.

Jednocześnie w trakcie zajęć dzieci kształtują ważne umiejętności szkolne, jak uważne słuchanie, czekanie na swoją kolej, przestrzeganie zasad i współdziałanie, wzmacniają poczucie sprawstwa i wiarę w siebie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w obecności rodziców.

Projekt dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami „Z nami łatwiej” już za półmetkiem.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 30 uczestników z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami emocjonalnymi. Najszybciej ruszyły zajęcia z hipoterapii – ze względu na dużą zależność od warunków pogodowych zasadne okazało się takie rozplanowanie godzin, aby ustrzec się prowadzenia zajęć w listopadzie, kiedy zimno i deszcz mogą pokrzyżować plany. W większości przypadków zajęcia były prowadzona dwa razy w tygodniu i już zostały zakończone. Sądząc po pytaniach rodziców o możliwość dalszego udziału ich dzieci w hipoterapii, zajęcia są skuteczną i atrakcyjną formą terapii.

Zajęcia z integracji sensorycznej rozpoczęły się od przeprowadzenia diagnozy każdego dziecka. Ponieważ jest to proces złożony i wymagający czasu, na diagnozę poświęcony był cały sierpień. Od września już trwają zajęcia terapeutyczne. Podobnie, jak w przypadku hipoterapii, również SI oceniana jest przez rodziców bardzo wysoko – szczególnie podkreślają atmosferę w ośrodku „Integracja” oraz profesjonalne podejście prowadzących do dzieci.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w siedzibie naszej poradni. O skuteczności podejmowanych działań najlepiej świadczy zadowolenie rodziców i widoczne postępy w mowie uczestników.

Zajęcia organizowane w ramach projektu „Z nami łatwiej” prowadzone są przez Fundację AGRAFKA, a współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajęcia będą prowadzone do końca listopada.

Wykład prof. Jacka Pyżalskiego

18 września prof. Jacek Pyżalski poprowadził  dla nauczycieli z rejonu naszej poradni wykład na temat motywowania uczniów do uczenia się. Jestem przekonana, że każdy spośród obecnych ponad 130 osób powiększył swój „pęk kluczy” o nowe, skuteczne metody pracy, ale przede wszystkim sposoby nawiązywania relacji z uczniami. Prof. Pyżalski w typowy dla siebie sposób przykuł uwagę słuchaczy na cztery godziny i nie pozwolił nawet na chwilę oderwać się myślami od tego, co mówi.

Zdjęcia, pomimo niskiej jakości, pokazują zainteresowanie uczestników, a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy po wykładzie potwierdzają, że warto zapraszać najlepszych, żeby od nich się uczyć.

Mam nadzieję, że ten wykład będzie początkiem nowej tradycji, zatem liczę na Państwa zainteresowanie naszymi kolejnymi propozycjami.

Dziękuję pani Grażynie Lach, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr XV w Poznaniu za udostępnienie nam auli.

Grażyna Fedoruk – dyrektor PPP nr 4

Integracja sensoryczna – spotkanie organizacyjne

31 lipca o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do diagnozy i terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Z nami łatwiej”. Podczas spotkania realizatorzy zajęć omówią sposoby i spodziewane efekty pracy terapeutycznej. Będzie to czas na umawianie terminów indywidualnych spotkań. Obecność obowiązkowa.

Miejsce: INTEGRACJA, ul. Ugory 75 w Poznaniu

Projekt jest współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Facebook