DLA DZIECI I UCZNIÓW

 

Oferta dla dzieci i uczniów

 w roku szk. 2018/2019

 

Diagnostyka

 

– psychologiczna

– pedagogiczna

– logopedyczna

 

 

Zakres działań:

– ocena poziomu rozwoju

– diagnoza gotowości szkolnej

– diagnoza przyczyn trudności

szkolnych

– diagnoza ryzyka dysleksji                 i dyskalkulii

– diagnoza specyficznych trudności w nauce

– diagnoza zdolności i predyspozycji, w tym zawodowych

– diagnoza przyczyn trudności w

funkcjonowaniu emocjonalno-

społecznym

– diagnoza poziomu rozwoju mowy      i kompetencji komunikacyjnych

– wczesne wykrywanie trudności       w nauce – przesiewowe badania pedagogiczne

– badania narządów zmysłów

– obserwacje uczniów w klasie/dzieci w grupie przedszkolnej

 

 

Konsultacje

 

– psychologiczne

– pedagogiczne

– logopedyczne

Mają na celu doraźne wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i edukacyjnych

 

Formy terapii dla dzieci i młodzieży

 

Pedagogiczna – indywidualna Dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w matematyce, w tym z głęboką dysleksją rozwojową
Racjonalna Terapia Zachowania Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami zachowania
Trening Zastępowania Agresji Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i trudnościami w kontroli złości
Kształtowanie umiejętności prospołecznych Zajęcia terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
Logopedyczna – grupowa Dla dzieci 3-4-letnich w opóźnionym rozwojem mowy (cykl ośmiu spotkań z dziećmi i rodzicami)
Logopedyczna indywidulana Dla dzieci i młodzieży z zaburzoną artykulacją lub niepłynnością mowy
Jak uczyć się skutecznie Zajęcia grupowe w poradni lub w szkole
Psychologiczna – indywidualna Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
Psychoterapia poznawczo-behawioralna Dla dzieci i młodzieży z nadmiernym lękiem, depresją, zaburzeniami zachowania, w kryzysie
Trening antystresowy z elementami Mindfulness Dla uczniów klas V – VIII z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i koncentracji uwagi
Terapia podtrzymująca Spotkania z dziećmi i rodzicami, których celem jest utrzymywanie u dzieci pozytywnych cech oraz wypracowywanie bardziej efektywnych metod radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami w rodzinie
Psychologiczna – grupowa Wsparcie dziecka na drodze osiągnięcia gotowości szkolnej
Socjoterapia – grupowa Dla uczniów z zaburzeniami zachowania
Trening przetwarzania słuchowego Dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i koncentracji na materiale słuchowym, obniżonym poziomem rozumienia i formułowania wypowiedzi
Eeg biofeedback Stymulacja mózgu dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową
Facebook