KADRA

Grażyna Fedoruk – pedagog, logopeda, coach, realizator Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz indywidualne zajęcia kształtujące umiejętność skutecznego podejmowania działań, trening eeg biofeedback. Zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli. Dyrektor placówki.

Jolanta Sułkowska–Wideł – pedagog. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych, gotowości do nauki w I klasie, diagnozą i terapią specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania i liczenia dysleksja, dysortografia, dyskalkulia). Prowadzi warsztaty ortograficzne dla uczniów klas IV – VI, indywidualną terapię dzieci dyslektycznych i dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową.

Elżbieta Leśniak–Drozdowicz – psycholog, psychoterapeta Certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi zaburzeniami umiejętności szkolnych i zaburzeniami emocjonalnymi. Prowadzi terapię rodzin. W terapii stosuje podejście systemowe i poznawczo – behawioralne.

Maria Cieślak – psycholog. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i wsparciem psychologicznym w radzeniu sobie z problemami psychospołecznymi dzieci i młodzieży, doradztwem psychologicznym dotyczącym szeroko rozumianych trudności w procesie wychowywania dziecka oraz prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Elżbieta Nowakowska – pedagog, logopeda. Szczególnie zajmuje się problematyką trudności w czytaniu i pisaniu, a także przyczynami niepowodzeń szkolnych. Ponadto prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Magdalena Michałowska – psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i emocjonalnych, doradztwem zawodowym, terapią indywidualną i grupową. Prowadzi zajęcia wzmacniające rozwój emocjonalny dla uczniów szkół podstawowych, a także wspierające proces uczenia się. Współprowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz spotkania w ramach „Szkoły dla Rodziców”.

Paulina Niedźwiecka-Klimczak – pedagog, coach. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych. Prowadzi trening eeg biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię indywidualną i rodzin, w której stosuje podejście systemowe i elementy terapii poznawczo – behawiralnej. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i zespołowym.

Anna Walkowiak – psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta w trakcie szkoleń. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologinczną, doradztwem zawodowym, a także interwencją kryzysową i psychoterapią. przeprowadza konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Prowadzi zajęcia Szkoły dla Rodziców, jak również udziela wsparcia terapeutycznego rodzinom w sytuacji rozstaniowej / rozwodowej i porozwodowej. W terapii stosuje podejście ericksonowskie, które łączy z elementami terapii systemowej i Racjonalej Terapii Zachowania (nurt w terapii poznawczo – behawioralnej).

Agnieszka Sala – psycholog. W Poradni zajmuje się diagnozą małych dzieci oraz diagnozowaniem trudności szkolnych. Prowadzi zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dzieci przedszkolnych oraz terapię indywidualną. Posiada uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

Marta Kmieciak – logopeda, surdopedagog, członek Polskiego Związku Logopedycznego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Podczas zajęć wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej oraz Integracji Sensorycznej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem.

Joanna Stroemich – psycholog.

Anna Piwońska – specjalista ds. administracyjnych

Jadwiga Mendlikowska – woźna

Facebook